Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
We are our choices.
— Jean-Paul Sartre (via psych-facts)
Reposted fromfreakish freakish

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viamruugaa mruugaa
nie wiem czy chcę
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamruugaa mruugaa
5870 ba3a
Reposted fromnyaako nyaako viamruugaa mruugaa
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viamruugaa mruugaa
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Reposted fromwhatashame whatashame viamruugaa mruugaa
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaalcohoolic alcohoolic
7301 14e9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamruugaa mruugaa
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viamruugaa mruugaa
We all have our scars from loving someone too deeply. From wanting to protect someone too much.
— Mei Tachibana (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish
3152 61a6
Reposted fromfreakish freakish
3144 45fc
Reposted fromfreakish freakish
3143 ae31
Reposted fromfreakish freakish
7762 f7a9

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish
4632 be21 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow @introvertunites​.

Reposted fromfreakish freakish
3953 648f

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish
3948 05a7
Reposted fromfreakish freakish
All the hardest, coldest people you meet were once as soft as water. And that’s the tragedy of living.
— Iain Thomas (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish
3938 4484 500
Reposted fromfreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl